Privacy & Cookies

Vorige PaginaWebsite verlaten

Privacy

België Vacatures maakt gebruik van de functies Google Analytics, Adsense en Indeed voor weergave van adverteerders. Google gebruikt first-party cookies(zoals de cookie Google Analytics en third-party cookies (zoals de cookie DoubleClick) samen om te informeren, te optimaliseren en advertenties te bieden op grond van uw laatste bezoeken aan onze website. Dit houdt in dat leveranciers, waaronder Google, promotiemateriaal van Nationale Vacature Wijzer weergeven op andere websites die u op internet bezoekt. U kunt u afmelden voor Google Analytics voor weergave van adverteerders en u afmelden voor aangepaste Google Display-netwerkadvertenties door het beheer van advertentievoorkeur van Google te bezoeken. Google heeft een Opt-out Browser Add-on ontwikkeld om bezoekers van websites meer keuze te bieden over hoe hun gegevens worden verzameld door Google Analytics, waarmee u zich kunt afmelden voor programma’s van Google. Deze add-on is beschikbaar door naar de Google Analytics Opt-out Browser Add-on te gaan.

België Vacatures marketingserviceproviders. Indien u niet wilt datBelgië Vacatures en de marketingserviceproviders vanBelgië Vacatures uw gebruik van onze diensten via cookies en webbakens volgen en u meer informatie wilt over deze providers en hun privacybeleid, bezoekt u elk van deze sites voor diepere informatie: Google privacy en algemene voorwaarden, Indeed privacy en algemene voorwaarden. Als u zich afmeldt voor deze diensten, betekent dit niet dat u geen online advertenties meer ontvangt. Het betekent wel dat de dienst waarvan u zich afmeldt geen advertenties meer biedt die op maat zijn gemaakt aan voor internetvoorkeuren en gebruikspatronen.
Cookiebeleid

“Wat is een cookie?

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.”

“Gebruik van permanente cookies Met behulp van een permanente cookie kunnen wij jou herkennen bij een nieuw bezoek op onze website. De website kan daardoor speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Ook wanneer je toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies kunnen wij dit door middel van een cookie onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je dus tijd bespaart en een prettiger gebruik van onze website kunt maken. Permanente cookies kan je verwijderen via de instellingen van jouw browser.”

“Gebruik van sessie cookies
Met behulp van een sessie cookie kunnen wij zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw webbrowser afsluit.”

“Tracking cookies van onze adverteerders
Met jouw toestemming plaatsen onze adverteerders “tracking cookies” op jouw apparatuur. Deze cookies gebruiken zij om bij te houden welke pagina’s je bezoekt uit hun netwerk, om zo een profiel op te bouwen van jouw online surfgedrag. Dit profiel wordt mede opgebouwd op basis van vergelijkbare informatie die zij van jouw bezoek aan andere websites uit hun netwerk krijgen. Dit profiel wordt niet gekoppeld aan jouw naam, adres, e-mailadres en dergelijke zoals bij ons bekend, maar dient alleen om advertenties af te stemmen op jouw profie zodat deze zo veel mogelijk relevant voor je zijn.”
“Google Analytics
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google wel/niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.”
“In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.”

“Verwijderen van tracking cookies geplaatst door derden
Sommige tracking cookies worden geplaatst door derden die onder meer via onze website advertenties aan je vertonen. Deze cookies kan je centraal verwijderen via Your Online Choices zodat ze niet bij een website van een derde teruggeplaatst worden.”

“Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kan je meer informatie over cookies vinden:

Cookierecht.nl
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Your Online Choices:A guide to online behavioural advertising

Indien u alle cookies uitschakelt, kunt u mogelijk geen gebruik maken van alle functies van deze website. Raadpleeg de documentatie van uw mobiele apparaat voor informatie over hoe u cookies uitschakelt.

Wijzigingen aan ons cookiebeleid:

Van tijd tot tijd kan het voor ons nodig zijn om dit cookiebeleid te wijzigen. Wij raden u aan om hier regelmatig terug te keren om te controleren of er wijzigingen zijn.

Vorige Pagina Website verlaten

Français

Page précédente laissant Site

Intimité

Offres d’emploi en Belgique utilise les fonctionnalités de Google Analytics, Adsense et même pour afficher les annonceurs. Google utilise des cookies de première partie (comme les cookies Google Analytics et les cookies de tiers (comme le cookie DoubleClick), ainsi que d’informer, d’optimiser et de fournir des annonces en fonction de votre dernière visite à notre site Web Cela signifie que les fournisseurs; y compris Google, afficher du matériel promotionnel de Offres d’emploi en Belgique sur d’autres sites que vous visitez sur Internet. vous pouvez choisir de Google Analytics pour afficher les annonceurs et retirer de mesure des annonces Google réseau d’affichage en visitant la gestion ad préférence de Google. Google a un Opt Navigateur -out add-on conçu pour fournir les visiteurs du site plus de choix sur la façon dont leurs données sont collectées par Google Analytics, avec lequel vous pouvez retirer des programmes de Google. Ce module est disponible en visitant le navigateur Google Analytics Opt-out aller add-on.
Offres d’emploi en Belgique de l’emploi de services de marketing. Si vous ne voulez pas le Offres d’emploi en Belgique et service de marketing de Offres d’emploi en Belgique plus sage de nos services suivre à travers les cookies et les balises Web et des informations supplémentaires à propos de ces fournisseurs et leurs politiques de confidentialité, visitez chacun de ces sites pour obtenir des informations plus profondes: les termes de confidentialité de Google, Indeed la vie privée et les termes et conditions. Si vous optez pour ce service, cela ne signifie pas que vous ne recevrez pas la publicité en ligne. Cela signifie que le service que vous choisissez des annonces plus d’offres qui sont personnalisés pour les préférences Internet et les habitudes d’utilisation.

Politique de cookies

“Qu’est-ce qu’un cookie?

Nous faisons ce site utilise des cookies. Un cookie est un petit fichier contenant des pages de ce site [et / ou des applications Flash] transmises et stockées par votre navigateur sur votre disque dur de votre ordinateur. Les informations qui y sont stockées peuvent quand vous visitez être renvoyé à nos serveurs “.

“L’utilisation de cookies persistants L’utilisation d’un cookie permanent, nous pouvons vous reconnaître lorsque vous visitez notre site Web. Le site peut donc être spécialement adaptées à vos préférences. Même si vous avez donné votre consentement pour la mise en place de cookies, nous pouvons rappeler ceci au moyen d’un cookie. De cette façon, vous ne devez pas répéter vos préférences afin que vous gagnerez du temps et créer une expérience plus agréable sur notre site. Les cookies persistants peuvent être supprimés via les paramètres de votre navigateur “.

“L’utilisation de cookies de session
L’utilisation d’un cookie de session, nous pouvons voir quelles parties du site que vous avez consulté cette visite. Cela nous permet d’adapter nos services autant que possible sur les habitudes de navigation de nos visiteurs. Ces cookies sont automatiquement supprimés lorsque vous fermez votre navigateur Web “.

“Suivi des cookies de nos annonceurs
Avec votre permission de mettre les cookies de suivi de nos annonceurs “sur votre équipement. Ces cookies qu’ils utilisent pour garder une trace des pages que vous visitez leur réseau afin de construire un profil de vos habitudes de navigation en ligne. Ce profil est également construit sur la base d’informations comparables qu’ils reçoivent de votre visite à d’autres sites Web à partir de leur réseau. Ce profil est pas associé à votre nom, adresse, adresse e-mail, etc., comme nous connaissons, mais ne sert qu’à voter pour votre profie désactiver les annonces afin qu’elles soient pertinentes que possible pour vous. ”
“Google Analytics
Grâce à notre site, un cookie est placé sur la société Google US, dans le cadre du service “Analytics”. Nous utilisons ce service pour suivre et obtenir des rapports sur la façon dont les visiteurs utilisent le site. Google peut également transférer ces informations à des tiers si Google est légalement tenu, ou si des tiers traitent les informations au nom de Google. Nous avons aucune influence. Nous avons Google / pas autorisé à utiliser les informations d’analyse résultant avec d’autres services Google. Les informations que Google recueille est anonyme, autant que possible. Votre adresse IP est pas donné explicitement. Les informations sont transmises et stockées par Google sur des serveurs aux États-Unis. Google prétend adhérer aux principes du Safe Harbor et est affilié avec le programme Safe Harbor du Département américain du Commerce. Cela signifie qu’il ya un niveau de protection adéquat pour le traitement des données personnelles “.
“Turning cookies et l’élimination. Plus d’informations sur l’activation et la désactivation et la suppression des cookies peut être trouvée dans les instructions et / ou en utilisant la fonction d’aide de votre navigateur “.

“Suppression des cookies de suivi placés par des tiers
Certains cookies de suivi sont placés par des tiers qui montrent notamment par le biais de notre site Web annonces à vous. Ces cookies peuvent supprimer votre manière centralisée via Votre choix en ligne de sorte qu’ils ne sont pas remplacés par un site Web tiers “.

“Plus d’informations sur les cookies?
Sur les sites suivants, vous pouvez trouver plus d’informations sur les cookies:

Votre choix en ligne: “Un guide pour la publicité comportementale en ligne

Si vous désactivez tous les cookies, vous ne pouvez pas utiliser toutes les fonctionnalités de ce site. Reportez-vous à la documentation de votre appareil mobile pour obtenir des informations sur la façon de désactiver les cookies.

Les modifications apportées à l’utilisation des cookies:

De temps en temps, il peut être nécessaire pour nous de modifier ce biscuit politiques. Nous vous encourageons à revenir régulièrement pour vérifier les modifications.

Page précédente laissant Site